Algemene Voorwaarden

Blanche Model Agency – Algemene Voorwaarden

1. Definities en Toepasselijkheid

1.1. Naast de definities gegeven in de artikelen wordt in deze Algemene voorwaarden van Blanche Model Agency verstaan staan onder:

BMA: Productie ‐ en talentenbureau Blanche Model Agency, gevestigd te Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 59809779

Voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden van BMA.

Talenten: De bij BMA ingeschreven/aangesloten c.q. de door BMA ingezette “talenten” waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot: modellen, acteurs, hostesses, presentatoren, make‐up/hair artists, fotografen, stylisten, sporters en persoonlijkheden, etc.

Opdrachtgever: De wederpartij van BMA die middels BMA gebruik maakt van de dienst(en) van het Talent.

Boeking: Er is sprake van een Boeking(overeenkomst) indien BMA, namens het Talent, en Opdrachtgever een overeenkomst aangaan waarbij Opdrachtgever zich verplicht tot betaling van een bepaald bedrag aan BMA voor de door het Talent op een bepaalde dag te verrichten diensten (inclusief eventuele Toeslagen) en/of voor het verlenen van een zogenoemde niet-‐exclusieve Gebruikslicentie t.a.v. het audio ‐ en/of visuele materiaal dat van het Talent is vervaardigd (hierna: “Materiaal”). Zowel de hoogte van het door Opdrachtgever aan BMA te betalen bedrag als de inhoud en duur van de diensten en de Gebruikslicentie dienen vooraf schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen e‐mail, tussen partijen overeen te zijn gekomen.

1.2. De Voorwaarden zijn geheel van toepassing op alle (boekings)overeenkomsten tussen BMA en Opdrachtgever waarbij de Talenten worden ingezet en/of Materiaal van de Talent wordt gebruikt, hieronder wordt o.a. begrepen : castings, fittings, opties en/of boekings voor: shows, commercials, fotografie, film, presentatie, hostessen ‐werk, etc. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door BMA uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BMA worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van deze Voorwaarden waarop de eventuele goedkeuring niet ziet onverkort van kracht blijven. BMA behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden om elk moment aan te passen en zal de laatste versie op de website van BMA plaatsen.

2. Talentfee, Toeslagen/Gebruikslicentieen Reiskosten

2.1. De Talentfee is vooraf vastgesteld door BMA en is het bedrag dat Opdrachtgever per dag, per halve dag, of per uur aan BMA verschuldigd is voor de desbetreffende diensten van het Talent op de boekingsdatum. De hoogte van de Talentfee verschilt per dienst van het Talent en/of gebruik van het Materiaal. BMA hanteert bijvoorbeeld verschillende Talentfee’s voor een Editorial en Commercial fotoshoot en tevens wordt er o.a. onderscheid gemaakt tussen een fitting, presentie, acteerwerkzaamheden en hostess werk.

2.2. Een Talent kan geboekt worden per:


a) Hele dag, bestaande uit 8 werkuren tussen 09.00 en 18.00 uur en 10 werkuren in geval van filmopnamen;


b) Halve dag, bestaande uit 4 werkuren. Een Halve dag in het geval van modellenwerk is eveneens 4 werkuren en eindigt om 13.00 uur dan wel begint vanaf 13.30 uur

c) Uur, waarbij voorboekingen van Talent voor o.a. modellen ‐en acteerwerk van 1 uur of minder geldt dat er altijd een toeslag van 25 euro in rekening wordt gebracht.

In het geval van een boeking van een Talent voor hostessen– en fitting geldt een minimum talentfee van 2,5 uur.

2.3. Tenzij vooraf expliciet tussen BMA en Opdrachtgever is overeengekomen dat het een Boeking betreft voor een halve dag danwel voor een of meerdere uren is Opdrachtgever de door BMA gehanteerde Talentfee voor de Hele dag verschuldigd, ongeacht de daadwerkelijke door het Talent gewerkte uren.

2.4. Indien het Talent voor een Hele dag geboekt is en langer dan 8 uur respectievelijk 10 uur in het geval van filmopnamen heeft gewekt, worden overuren ‐ afgerond naar boven naar hele uren -‐ berekend aan de hand van het huidige uurtarief van het Talent. Voor een Halve dag boeking geldt dat BMA overuren aan Opdrachtgever berekend in het geval het Talent meer dan 4 uren heeft gewerkt, met dien te verstande dat het totaalbedrag, indien het Talent niet meer dan 8 uren heeft gewerkt, niet hoger zal zijn dan de huidige Talentfee voor een Hele dag. Voor gewerkte uren tussen 24.00 en 08.00 uur wordt tweemaal het huidige uurtarief in rekening gebracht.

2.5. Opdrachtgever is de reiskosten verschuldigd, berekend op basis van de tweede klasse van het openbaar vervoer danwel een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto op basis van het geldende

ANWB tarief, vanaf woonplaats tot werkplek. Deze reiskosten zullen door BMA aan opdrachtgever worden doorberekend. Indien werkzaamheden in het buitenland verricht moeten worden dient opdrachtgever de volledige reis-en verblijfkosten vooraf te voldoen. Voor reistijden langer dan een uur wordt evenredige helft van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Voor modellen tot 16 jaar is opdrachtgever tevens reiskosten voor een begeleider verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle door BMA gehanteerde tarieven exclusief bureaucommissies, BTW, reiskosten en alle eventuele overige bijkomende kost.

2.6. Indien vooraf tussen BMA en Opdrachtgever niks expliciet is overeengekomen omtrent het gebruik van het Materiaal geldt dat Opdrachtgever door betaling van het verschuldigde bedrag enkel gerechtigd is om, in het geval van een Boeking van een Talent voor een Fotoshoot, (mode)Show, Presentatie, of Fitting, het Materiaal van het Talent uitsluitend binnen Nederland eenmalig te gebruiken voor de duur van 1 jaar na de boekingsdatum in zogenoemde ‘Editorials’, op de website van Opdrachtgever (voor elk ander online/digitaal gebruik berekend BMA een toeslag), advertentie/reclamefolders alsmede interne publicaties met een oplage van maximaal 850.000 gedrukte exemplaren. Voor elk ander soort Boeking geldt dat Opdrachtgever nooit meer rechten kan verkrijgen dan dat BMA gebruikelijk in soortgelijke situaties aan Opdrachtgevers verleend. Opdrachtgever heeft een meldingsplicht aan BMA t.a.v. enige afwijkingen van hierboven vermelde gebruik. Voor ander elk ander gebruik, waaronder ook online gebruik wordt begrepen, dienen partijen o.b.v. artikel 2.8. aanvullende afspraken te maken.

2.7. Bovenop de Talentfee en de eventuele Reiskosten worden door BMA o.a. in onderstaande gevallen Toeslagen en/of Gebruikslicenties berekend.

a) Voor lingerie, ondergoed en zwemkleding geldt een toeslag van 50% van de Talentfee;

b) Voor geheel of gedeeltelijk naakt – enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BMA ‐ geldt een toeslag van 100 % van de Talentfee en een minimum boeking van een Halve dag;

c) Voor een Casting van meer dan 10 modellen wordt een toeslag berekend van 100 euro;

d) Voor het gebruik van het Materiaal in meer dan 1 land wordt een door BMA vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;

e) Voor het gebruik van het Materiaal voor meer dan 1 medium wordt een door BMA vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;

f) Voor het gebruik van het Materiaal voor meer dan 1 onderwerp wordt een door BMA vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;

g) Voor het online/digitaal gebruik van het Materiaal, anders dan het online gebruik zoals bedoeld in artikel 2.7, wordt een door BMA vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;


h) Voor het gebruik van het Materiaal voor/op o.a.: billboards, abri’s, posters, film/tv/video, vervoersmiddelen, displays, “wallpapers”, stickers, (tv en online)commercials, (gebruiks)producten en/of diensten, kaarten, social media etc. en elk ander denkbaar gebruik van het Materiaal, dat op welke manier dan ook afwijkt van hetgeen vooraf tussen BMA en Opdrachtgever is overeengekomen, wordt een door BMA vast te stellen licentievergoeding/Toeslag in rekening gebracht;

i) Indien Opdrachtgever (beperkte) exclusiviteitsrechten wenst, dienen hiervoor aanvullende schriftelijke (financiële) afspraken te zijn gemaakt. Bovenstaande lijst is uitdrukkelijk niet limitatief.

2.8. Alle door BMA gehanteerde Talentfee’s, Toeslagen en Gebruikslicenties zijn exclusief Agencyfee en B.T.W. De Agencyfee wordt berekend over het totaalbedrag van de Talentfee en de eventuele Toeslagen en Gebruikslicenties.

2.9. In het geval het talent op het moment dat de opdracht wordt geboekt de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, en derhalve handelsonbekwaam is, dient het talent een ouder of wettelijk vertegenwoordiger namens haar/ hem de boekingsopdracht te laten tekenen, danwel dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger alsdan een schriftelijke machtiging te ondertekenen waaruit blijkt dat hij/zij instemt met de ondertekening van de boekingsopdracht, welke machtiging de acteur en/of het model bij ondertekening aan BMA dient te overleggen en welke alsdan integraal onderdeel maakt van de boekingsopdracht.

3. Kinderen en arbeid

3.1.
Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken door het verbod op kinderarbeid. Voor jongeren
tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels. Voor kinderen jonger dan 13 jaar, die meewerken aan musicals,
televisieprogramma’s, modeshows of die modellenwerk verrichten, dient er door de opdrachtgever van
BMA een ontheffing te worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie. Het talent zorgt voor de verplichte begeleiding tijdens de shoot/werkzaamheden. De opdrachtgever van BMA is en blijft echter als werkgever van de kinderen te allen tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de ontheffing. BMA kan door haar opdrachtgever of deelnemer dan ook niet verantwoordelijk worden geacht en aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig of niet adequaat verlenen van de vereiste ontheffing of voor het niet voorhanden zijn van de vereiste ontheffing, behalve in geval van grove schuld of opzet door BMA.

4. Annuleringen

4.1. Ongeacht of de annulering van een boeking verwijtbaar/toerekenbaar is aan Opdrachtgever is Opdrachtgever onderstaande annuleringskosten aan BMA verschuldigd:

4.2. In Nederland wonende Talenten:

48 uur voor de boeking ‐ Geen kosten


24 uur voor de boeking ‐50 % van de Talentfee


Boekingsdatum ‐ 100 % van de Talentfee.

4.3.In Buitenland wonende Talenten:

72 uur voor de boeking‐Geen kosten

24 uur voor de boeking‐50 % van de Talentfee

Boekingsdatum-‐100 % van de Talentfee

4.4. In afwijking van bovenstaande geldt voor meerdaagse boekingen dat de annuleringstermijn evenveel dagen bedraagt als de boeking.

4.5. Indien een Talent t.b.v. een boeking reeds reiskosten (zoals vliegticket, treinkaartje ect) heeft gemaakt en de boeking wordt geannuleerd komen voornoemde kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.

5. Mooi-Weer-Boeking

5.1. Een boeking is uitsluitend een zogenoemde “mooi‐weer‐boeking” indien Opdrachtgever en BMA vooraf uitdrukkelijke en ondubbelzinnig schriftelijk zijn overeengekomen dat de boeking enkel doorgang zal vinden indien er op de boekingsdatum sprake is van een bepaald door Opdrachtgever gewenst weertype. Indien Opdrachtgever heeft verzuimd expliciet aan te geven dat het om een mooi‐weer‐boeking gaat, is de in dit lid 2 van dit artikel opgenomen annuleringsregeling aldus niet van toepassing. Opdrachtgever is verder verplicht het gewenste weertype vooraf duidelijk aan BMA kenbaar te maken en kan zich vervolgens enkel beroepen op de annuleringsregeling van lid 2 indien BMA redelijkerwijs van mening is dat er op de boekingsdatum wellicht geen sprake zal zijn van het desbetreffende gewenste weertype.

5.2.In het geval van annulering van een mooi‐weer‐boeking gelden de volgende annuleringskosten:


Eerste annulering ‐ Geen kosten


Tweede annulering ‐ 50 % van de Talentfee


Derde annulering ‐ 100 % van de Talentfee.

5.3. Er is sprake van een Tweede of Derde annulering, en de daarmee gepaard gaande verplichting van Opdrachtgever tot betaling van respectievelijk 50 % en 100 % van de Talentfee aan BMA, ongeacht de tijd die is verstreken tussen de Eerste/Tweede annulering en de Tweede/Derde annulering.

6. Opties

6.1. Opdrachtgever kan BMA verzoeken een ‘Optie’ te verkrijgen op een Talent. Een Optie houdt in dat BMA, namens het Talent, aan Opdrachtgever voor een bepaalde datum een voorrangsrecht verleent om het Talent te boeken.

6.2. Door bevestiging van een optie door opdrachtgever wordt de optie omgezet in een Boeking. Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor de boekingsdatum de Optie schriftelijk te bevestigen in het geval van in Nederland wonende Talenten en 2 volle werkdagen in het geval van in het Buitenland wonende modellen. Indien Opdrachtgever de Optie niet binnen voornoemde termijn bevestigd, vervalt de Optie automatisch. BMA is niet verplicht het vervallen van de Optie aan Opdrachtgever te melden.

6.3. Boekingen prevaleren boven Opties, maar in wel in overleg met Opdrachtgever die de eerste optant is. Mocht het aldus voorkomen dat er een derde is die het Talent op de Optiedatum van Opdrachtgever wil

boeken, dan zal BMA contact opnemen met Opdrachtgever. Opdrachtgever dient vervolgens onverwijld aan BMA aan te geven of de Optie al dan niet omgezet moet worden in een Boeking. Indien Opdrachtgever besluit de Optie niet te bevestigen, is daarmee de Optie komen te vervallen en kan het Talent door de derde geboekt worden voor die betreffende datum.

7. Aansprakelijkheid

7.1. BMA is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige eventuele directe en/of indirecte schade die Opdrachtgever mocht leiden indien een Talent:


a) een afspraak, welke al dan niet door tussenkomst van BMA tot stand is gekomen, niet, niet volledige, of gebrekkig nakomt;


b)zich op welke manier dan ook, zowel in het verleden als in de toekomst en via elk denkbaar medium, waaronder begrepen ‘Social Media’, naar de mening van Opdrachtgever negatief heeft uitgelaten t.a.v. de (producten en diensten van de) Opdrachtgever;

c) zich anderszins volgens Opdrachtgever voor, tijdens, of na de boekingsdatum op een negatieve wijze heeft gedragen en/of heeft gehandeld.

7.2.Opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een boekingsovereenkomst mocht voortvloeien voor BMA en het Talent.


8. Betaling

8.1. BMA stuurt, namens het Talent, een factuur aan Opdrachtgever voor het verschuldigde bedrag. Voornoemd bedrag dient onder vermelding van het factuurnummer door Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening NL17 ABNA 0486 4230 50 ten name van ‘Gabriëlle Blanche’ te zijn bijgeschreven.

8.2. BMA is gerechtigd een vertragingsrente van 1,5 % per maand, berekend over het totale factuurbedrag, te berekenen aan Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde betalingstermijn heeft betaald. Hiervoor is geen nadere ingebrekestelling vereist. Gedeelten van een maand worden als een volledige maand gerekend.

8.3. Opdrachtgever verkrijgt niet eerder de Gebruikslicentie t.a.v. de van het Talent gemaakt audio‐ en/of visuele opnamen dan nadat betaling van het terzake verschuldigde bedrag door Opdrachtgever aan BMA is geschiedt.

8.4. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de (volledige en tijdige) betaling van het verschuldigde bedrag. Een betalingsuitbesteding van Opdrachtgever aan een derde neemt voornoemde aansprakelijkheid niet weg.

8.5. Alle kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand, welke door BMA en/of het Talent worden gemaakt ter effectuering van de rechten van BMA en/of het Talent, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn zonder sommatie en/of ingebrekestelling door Opdrachtgever verschuldigd.

8.6. Opdrachtgever wordt geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de door BMA verstuurde en door Opdrachtgever ontvangen factuur indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd. Bij niet of niet binnen voornoemde termijn ingestelde reclamatie verliest Opdrachtgever aldus het recht om zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten

9. Boekingen via BMAen promotie

9.1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om anders dan via tussenkomst van BMA een Talent te boeken danwel om een ander reden direct contact op te nemen met het Talent. Opties en Boekingen van het Talent dienen te allen tijde via BMA te verlopen en Opdrachtgever zal aldus niet direct het Talent benaderen voor enige nieuwe en/of vervolgboekingen.

9.2. BMA en Talent zijn gerechtigd om het Materiaal in het kader van (zelf)promotie zowel in de (papieren)portfolio als op de website(s) van BMA en/of Talent te plaatsen ofwel anderszins openbaar te (doen) maken. Opdrachtgever vrijwaart BMA/Talent voor enige aanspraken van derden ter zake van voornoemd gebruik van het Materiaal door BMA en/of Talent.

10. Boetebedingen ongeoorloofd gebruik Materiaal

10.1. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de meldings‐en betalingsverplichtingen van Opdrachtgever zoals gesteld in de artikelen 2 en 7 van deze Voorwaarden, zonder dat ingebrekestelling vereist is, ten gunste van het Talent en BMA een direct opeisbare boete van 5 maal het factuurbedrag bij elk verzuim door Opdrachtgever.

10.2. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van BMA overgaat tot elk ander gebruik van het Materiaal dan schriftelijk is overeengekomen tussen BMA en Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht tot betaling van 3 maal het bedrag dat door BMA in rekening zou zijn gebracht indien Opdrachtgever toestemming van BMA had verkregen voor het desbetreffende gebruik. Het is dit en vorige lid gestelde laat onverlet een eventuele vordering tot schadevergoeding en/of andere te nemen rechtsmaatregelen van BMA en/of Talent jegens Opdrachtgever.

10.3.Nederlands recht Indien er een geschil ontstaat naar aanleiding van enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit geschil beoordeeld naar Nederlands recht en gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Blijf op de hoogte via social media